• artsedgestudio

【親子溝通】孩子珍貴的「為什麼」


ArtsEdge Land Art outing


工作室既教學日程中,回答小朋友形形式式的問題都佔左我工作三分之二的時間。

未自己開工作室之前,我對小朋友的提問都會一笑置之, 因為同一般人一樣,會抗拒作多餘的解釋 , 覺得解釋左,佢地都未必會明,所以旦求就手,笑下玩下, 佢地就開始轉移話題。 然而係開左工作室之後, 我花了很多時間去同小朋友溝通, 在我而言,我既學生都係好孩子,或者佢地都會將事情弄反了, 但我都會全部聽入耳。 言談之間,我忽然覺得每一個孩子的問題都充滿哲學性:

點解我地會出世但又會老死? 我地男仔點解一定唔可以著裙? 大人說的話就一定會啱嗎? 點解唔可以淨係中意玩,一定要返學?


作為成年人,我地都成日將事情弄得太悲觀,我地有時根本會直接認為一個孩子的提問, 無疑係跟據佢地既心智發展而提出,所以就一定係淺白而幼稚, 甚至想法有點不循規道矩就輕易判斷為錯、壞和奇異。

小朋友既世界體系係通過不斷發問而開闊, 而且童年本來就係由好奇心建立出來,發問就係小朋友天生既優勢。 回想我地仲係小朋友既時候,怎可能會因為我地問左一條大眾認為無知的問題而感到挫折?

那麼我們何以當大人以後就直指孩子既問題不合邏輯,或者講個敷衍了事既答案就完左件事? 小朋友唔會因為你既拒絕回應或者圓滑推翻就得到警剔,唔再發問, 反而會令小朋友陷入左一種受限制的羞恥心之中,佢會被依種感覺跟住佢地成長, 會諗點解發問總係初大人拒絕?係咪我講野佢地唔中意我?我係咪做錯事?

當孩子這種感受出現,個時就已經遲了,因為傷到佢地求知的心,將依種正常不過既本能抹殺左。

相信已經有不少文章提到如何鼓勵孩子搵答案, 多培養興趣, 所以我今次並不想多講幾次,

我只希望家長做到一點:不要欺騙,尊重發問權!

對於孩子的提問,家長面對孩子確實地的回答,不知道答案根本無傷大雅, 要記住,我們大人唔會因爲答錯左而損害了什麼,反而您亂答或不正視問題, 會影響到孩子發展和自尊,當中的利弊,我諗大家都會衡量,對於不懂的問題, 不要隨口瞎說,這樣會給孩子留下錯誤的概念,以後糾正孩子的第一想法就會非常困難; 也不要故意用以為可笑的答案欺騙孩子,孩子知道真相後就可能不再相信您, 也可能學會重複用欺騙或說笑的手法去面對父母或他人的提問,同時,回答錯了要勇於承認並且同小朋友一齊搵答案, 小朋友並唔會取笑您,反而會慶幸有一個求知的夥伴!

身為家長,其實平時都可以做孩子既角色多提一些問題, 引導和鼓勵孩子探索和思考,創造多啲機會比小朋友去了解世界比如點解地球係藍綠色?貓點解要瞓咁多覺?

家長仲可以帶着孩子一起探究,尋找答案,因此我地要記緊,由上而下的教學, 已經唔再有效率了,成人與孩子不時交換角色,趣味性就更多啦!

62 views0 comments